wecare@tienphongjsc.vn

Hotline: 0353 00 66 99

wecare@tienphongjsc.vn

Hotline: 0353 00 66 99

Thiết bị, vật tư xử lý nước và nước thải

  • Màng lọc RO 
  • Màng lọc Nano 
  • Màng MBR 
  • Than hoạt tính 
  • Đèn UV 
  • Trụ lọc 
  • Vật liệu lọchóa chất 
  • Ống thổi khí 
  • Giá thể vi sinh 
  • Máy nước nóng 

GET IN TOUCH